Mediation Quality

Mediation Quality és una associació de professionals de la mediació que té entre les seves finalitats, la d’acompanyar i ajudar a gestionar a les parts implicades en una controvèrsia a resoldre-la, mitjançant un procés alternatiu de resolució de conflictes, de forma àgil i eficient.

Els professionals de Mediation Quality provenen de diferents disciplines acadèmiques com del món del dret, la psicologia, el treball social o l’economia, amb la finalitat d’abordar la resolució de conflictes des d’una perspectiva multidisciplinària per gestionar-los i donar-los l’enfocament adequat.

La Mediació fomenta el compromís, el pacte i la convivència i facilita aquest espai de dialogo per trobar solucions.

Les parts podran, de comú acord, triar al Mediador/a sempre que compleixin amb els principis de la mediació i la normativa vigent. En la mediació regeixen els principis de voluntarietat, imparcialitat, neutralitat i confidencialitat.

Mediation Quality està basada en la qualitat, la transparència, en l’alt nivell de qualificació dels seus mediadors/as, l’agilitat i la promoció de la mediació. És un fòrum de debat sobre la mediació i utilització recurrent de la tecnologia per a les seves finalitats.

Els mediadors/as de Mediation Quality actuen amb els valors del compromís, bona fe, transparència, confiança i la qualitat en les mediacions.

JUNTA DIRECTIVA:[English] fotoMQ

  • President: José Martos Vallecillos
  • Vicepresidenta Primero: Angel Miró Martí
  • Vicepresidenta Segon: Eduard Mila Visaconill
  • Vicepresidenta Tercera: Meritxell Vidal i Pericas
  • Secretària: Ana Just Zuazu
  • Tresorer: Rafael Ezquerro Guinovart
  • Vocal: Montserrat Rimbau Prat
  • Vocal: Noemí Medina Robles

 

  • President honorífic: Màrius Miró Gili