La Unió Europea ha publicat un informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell i al Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’aplicació de la Directiva 2008/52/CE

 La Unió Europea ha publicat un informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell i al Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’aplicació de la Directiva 2008/52/CE

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-542-ES-F1-1.PDF