[Catalan] Estatutos

ESTATUTS DE L’ “ASSOCIACIÓ DE MEDIACIÓ ‘MEDIATIONQUALITY’ ”.

CAPÍTOL I.- CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, FINALITAT,  DOMICILI I DURACIÓ

Article 1.-  Constitució.

Amb la denominació d’ “Associació de Mediació ‘MEDIATION QUALITY’ ”  es constitueix una Associació sense ànim de lucre amb seu a Catalunya.

 

Article 2.-  Finalitat.

L’Associació té per objecte, l’exercici de l’activitat professional pròpia de la mediació i la resolució alternativa de conflictes; l’administració i gestió de mediacions i la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, nacionals o transfronterers, relatius a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis. L’Associació podrà realitzar el seu objecte social mitjançant la designació de mediadors i els seus processos podran ser presencials, en línia o no o per qualsevol mitjà electrònic, conforme a la legislació aplicable. Tanmateix, entre els seus fins es troba l’impuls i desenvolupament de la mediació com a mitjà de resolució de conflictes, fomentant, divulgant i promovent el seu coneixement en tots els àmbits de la vida social.

Aquesta finalitat es desenvoluparà, entre d’altres, de la següent forma:

 1. Constituint-se en Institució mediadora, prèvia la preceptiva inscripció de conformitat amb les disposicions citades a l’Article 27 dels presents Estatuts, i exercint totes les competències, funcions, deures i obligacions pròpies de la mateixa conforme a la citada legislació i la que sigui vigent en qualsevol moment. Entre elles en especial: administrar i gestionar mediacions rebent la corresponent sol·licitud, nomenar mediador o mediadors i realitzar tots els tràmits i funcions per a la realització de les mateixes.
 2. Promovent la mediació mitjançant la impartició de cursos, conferències, creació de grups de treball i informes, dictàmens o publicacions.
 3. Col·laborant i participant en òrgans consultius de les Administracions Públiques o en aquells on sigui requerida o pugui participar.
 4. Col·laborant amb altres Institucions públiques o privades, Associacions o Col·legis Professionals.
 5. Vetllant per la formació contínua i especialitzada dels associats.
 6. L’Associació representarà a la persona associada i defensarà els seus drets i interessos generals vinculats a l’exercici de la professió i de la seva bona imatge.
 7. Possibilitant i potenciant la mediació electrònica amb subjecció als requisits que determini la llei i els seus reglaments.
 8. Procurant en general el desenvolupament de totes aquelles tècniques o adaptacions tecnològiques que resultin necessàries per divulgar, potenciar i exercitar la mediació en tots els àmbits.
 9. Donant compliment a la normativa que exigeixi la inscripció de l’Associació i/o dels seus mediadors a registres especials.
 10. Desenvolupant qualsevol altra activitat que li pugui atribuir la llei.

 

Article 3.-  Domicili.

L’Associació tindrà el seu domicili a la Rambla Catalunya 105, 1r 2ª, 08008 Barcelona.

Les funcions d’aquesta Associació s’exerciran majoritàriament a Catalunya, sense perjudici d’actuar a la resta del territori espanyol i a l’estranger.

 

Article 4.-  Duració.

La duració de l’Associació serà per temps indefinit.

 

CAPÍTOL II: LA INSTITUCIÓ, ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ I ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS.

Article 5.-  Associats.

1.-  Classes.

Els associats podran ser ordinaris o honorífics.

Els associats ordinaris seran alhora fundadors o adherits.

2.-  Dels associats ordinaris: dels fundadors i dels adherits.

Són associats fundadors els constituents d’aquesta Associació. Són associats adherits els que s’integrin amb posterioritat.

Una i altra classe d’associats ordinaris seran anomenats igualment “associats” sense major especificació; hauran de complir els requisits per a ser associat i tindran els mateixos drets i obligacions entre ells, a excepció de requerir-se un quòrum especial dels associats fundadors per a l’admissió de nous membres.

3.-  Requisits per a ser associat ordinari.

Podran ser associats totes aquelles persones físiques que reuneixin els següents requisits:

 1. Sol·licitar voluntàriament l’ingrés amb acceptació expressa de la finalitat i els Estatuts de l’Associació.
 2. Tenir una titulació universitària, reunir els requisits legals per a ser mediador i haver realitzat com a mínim una formació a Institució, Associació o Corporació reconeguda equivalent a un Màster homologat de com a mínim 200 hores, de les quals el 35% han de ser pràctiques. I en cas de ser persona jurídica, que la majoria dels seus socis o partícips compleixin amb aquest requisit.
 • Ser admesos per l’Assemblea, a instància de la Junta directiva, mitjançant el vot favorable de la majoria dels associats fundadors i el vot favorable dels associats adherits a la mateixa.

Igualment podran ser associats totes aquelles persones jurídiques que adoptin la forma de Societat Limitada Professional i que estiguin participades majoritàriament per persones físiques que siguin associats de l’Associació i, per tant, reuneixin els requisits establerts als anteriors paràgrafs i, ii, iii i, a més, els següents:

 • Estar administrades per un òrgan d’administració integrat únicament per associats.
 • I tenir com a objecte social la prestació de serveis de mediació i/o resolució alternativa de litigis en matèria de consum, nacionals o transfronterers, relatius a obligacions contractuals derivats de contractes de compravenda o de prestació de serveis.

4.-  Dels associats honorífics.

En supòsits excepcionals, l’Assemblea podrà acceptar com associat honorífic a aquelles persones, físiques o jurídiques, que pel seu reconegut prestigi, trajectòria professional, divulgació, docència i demostrada experiència professional en l’àmbit de la mediació, tot i no haver cursat la formació mínima que aquí s’exigeix, es consideri que puguin donar prestigi a l’Associació i/o a la mediació en general. El seu reconeixement i acceptació com a membre de la institució, els donarà dret a la utilització de les instal·lacions de la mateixa; podran estar exempts de pagar quota o pagar una quota més reduïda a la de la resta de membres, determinada per l’Assemblea; i no tindran dret de vot.

L’única competent per acordar l’admissió de nous associats serà l’Assemblea, mitjançant els mateixos quòrums especificats per a l’admissió de la resta d’associats.

 

Article 6.-  Obligacions de l’Associació.

Són obligacions de l’Associació:

 1. Donar compliment a les seves finalitats i a les obligacions pròpies com Institució administradora de mediació.
 2. Representar als seus associats, encarregant a la Junta directiva i als seus representants i mandataris aquesta obligació.
 3. Exigir i controlar el manteniment de la capacitat dels associats pel desenvolupament de la tasca de mediació.
 4. Exigir l’acreditació als associats que actuïn com mediadors de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.
 5. Contractar una assegurança de responsabilitat pròpia de l’Associació que cobreixi les responsabilitats que pugui determinar la llei i reglaments específics en matèria de mediació vigents.
 6. Complir els requisits legals i tècnics que permetin el desenvolupament dels serveis de mediació per procediments electrònics.
 7. Procurar la comunicació per mitjans telemàtics amb tots els associats, facilitant el coneixement immediat de l’esdevenir i actuacions que va realitzant la institució.
 8. Desenvolupar els Reglaments interns de:
 9. Administració i desenvolupament de realització de mediacions; en aquest Reglament es contemplaran els honoraris dels mediadors nomenats que siguin socis o prestin els seus serveis a través d’una societat i siguin facturats per la mateixa.
 10. En especial, les exigides per administrar íntegrament mediacions “on-line”.
 • Règim i funcionament de l’Associació i els seus membres.

 

Article 7.-  Drets dels associats.

Els drets dels associats ordinaris:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General por sí mateixos o per mitjà de delegació escrita a favor d’un altre associat.
 2. Escollir i ser escollits per formar part de la Junta Directiva com representants i òrgan de govern de la institució, exercitant en cada cas la representació que se’ls confereixi.
 3. Controlar l’actuació de la Junta directiva i els seus mandataris, sol·licitant quantes explicacions consideri necessàries respecte de la gestió i govern de l’Associació.
 4. Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.
 5. Exposar, promoure i suscitar totes les qüestions i activitats que consideri pertinents i importants per donar compliment a la finalitat de la institució, així com rebre explicacions de les activitats que es vinguin desenvolupant.
 6. Participar activament a totes les activitats, projectes i col·laboracions que decideixi l’Associació. De forma especial participar en els diferents grups de treball en les condicions que s’estableixin.
 7. Fer ús de les instal·lacions i mitjans dels que disposi l’Associació respectant els torns i condicions que s’estableixin.
 8. Accés als llibres per a la seva consulta segons determinen les prescripcions legals i en qualsevol cas al menys durant els quinze dies anteriors a l’Assemblea Ordinària d’aprovació dels comptes anuals.
 9. Obtenir un exemplar dels estatuts, reglaments aprovats per l’Assemblea General i còpia de les actes de la mateixa quan es sol·liciti.
 10. Causar baixa de forma lliure de l’Associació.

 

Article 8.-  Deures dels associats.

Seran deures dels associats ordinaris de l’Associació:

 1. Contribuir econòmicament a les càrregues i despeses de l’Associació pagant les quotes i derrames que a l’efecte estableixi anualment l’Assemblea. Els associats que siguin membres d’una societat podran pagar-les mitjançant aquesta.
 2. Realitzar la formació continuada que li permeti mantenir i actualitzar la condició de mediador o mediadora.
 3. Participar activament en les activitats que desenvolupi l’Associació en compliment de les seves finalitats.
 4. El mediador haurà de contractar una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia.
 5. Complir els acords aprovats per l’Assemblea General i Junta Directiva.

 

Article 9.-  Supòsits de baixa de la institució.

Els associats causaran baixa en els següents casos. Excepte en el cinquè, tota la resta requerirà d’acord de l’Assemblea.

 1. Estar sotmès a qualsevol causa d’incompatibilitat establerta per llei o de responsabilitat que resulti incompatible amb la pertinença a l’Associació.
 2. No atendre el requeriment d’acreditació de continuar complint els requisits que determina la llei i aquesta institució per a ser membre de la mateixa i en especial no acreditar la necessària formació continuada del mediador.
 3. L’actuació contrària a l’esperit i finalitat de l’Associació o en els supòsits d’incompliment dels deures socials, de conformitat amb el reglament disciplinari que aprovarà l’Assemblea General.
 4. No atendre les obligacions econòmiques en el període que s’estableixi reglamentàriament o quan s’incompleixi de forma greu els acords adoptats, sigui per la Junta Directiva o per l’Assemblea General.
 5. Baixa voluntària.

 

CAPÍTOL III.-  L’ASSEMBLEA GENERAL.

Article 10.-  De l’Assemblea.

L’Assemblea General es constitueix com l’òrgan sobirà i els seus membres formen part de la mateixa per dret propi i irrenunciable i decidint els assumptes que són de la seva competència per majoria. Tots els membres de l’Assemblea General queden subjectes als acords adoptats en la mateixa inclosos els absents, dissidents amb l’opinió majoritària i els que no hagin votat. L’òrgan de govern de l’associació podrà ser objecte de fiscalització quant a la seva activitat per l’Assemblea General.

 

Article 11.-  Funcions.

Les funcions de l’Assemblea General són:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Escollir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar la seva activitat. Modificar els estatuts.
 3. Admetre nous associats, sigui ordinaris o honorífics.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions pel finançament de l’associació o el pagament de les seves despeses, incloses les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa a federacions i confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar els Reglaments de règim intern, d’administració i desenvolupament de mediacions en els seus diferents àmbits, la mediació “on line” i la resta que es considerin oportuns, així com les seves modificacions.
 9. Acordar les baixes de l’Associació.
 10. Resoldre les qüestions no expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

 

Article 12.-  Constitució i convocatòries.

 1. L’Assemblea General es reunirà com a mínim un cop l’any en sessió ordinària i sempre dins dels sis primers mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. Podrà reunir-se en sessió extraordinària quan es consideri oportú per l’òrgan de govern a petició del 10% dels membres essent que, en tal cas, s’haurà de celebrar dins dels trenta dies a comptar des de la sol·licitud.
 3. L’òrgan de govern serà l’encarregat de convocar l’Assemblea General mitjançant una convocatòria el contingut mínim de la qual serà l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora d’inici de la reunió.
 4. La convocatòria haurà de ser comunicada mitjançant escrit individualitzat remès telemàticament a la direcció de correu electrònic de cadascun dels associats amb un mínim de quinze dies d’anticipació a la data de la reunió. Així mateix, es publicarà un banner a la pàgina web de l’Associació anunciant la convocatòria i es publicarà la convocatòria completa a l’espai intern de la pàgina web a la que només tenen accés els associats.
 5. A l’Assemblea General només es debatran i s’adoptaran acords al respecte dels assumptes inclosos a l’ordre del dia llevat que la seva constitució sigui amb caràcter d’universal o que els seus acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
 6. El 10% dels associats podrà sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió a l’ordre del dia d’aquells assumptes que tinguin interès a tractar i, cas de què ja s’hagi convocat l’Assemblea, la sol·licitud haurà de realitzar-se dins dels primers cinc dies del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.
 7. L’Assemblea General estarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el número d’associats presents o representats.
 8. Les reunions de l’Assemblea General estaran presidides pel president de l’Associació i en cas d’absència serà substituït successivament pel vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, vicepresident/a tercer/a o el vocal de més edat de la Junta. Serà el secretari de la reunió qui ho serà en la Junta Directiva.
 9. El/La secretari/a estendrà l’acta de la reunió que haurà de signar juntament amb el president i contindrà un resum de les deliberacions, els acords assolits, el resultat numèric de les votacions i la llista dels associats que han assistit.
 10. Es donarà inici a la sessió amb la lectura de l’acta de la reunió anterior per procedir a la seva aprovació o rectificació, si bé la mateixa i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels associats sent lliurada via telemàtica pel/la secretari/a a primera petició.
 11. El President de l’Assemblea General moderarà el debat.
 12. L’Assemblea podrà remoure els membres de la Junta Directiva en qualsevol moment encara que no s’hagi inclòs a l’ordre del dia. Per acordar l’acció de responsabilitat contra algun o tots ells, haurà de convocar-se una sessió extraordinària de l’Assemblea amb aquest punt de l’ordre del dia.

 

Article 13.-  Adopció d’acords.

 1. A les reunions de l’Assembla General cada associat ordinari de l’Associació té un vot. Els associats honorífics podran assistir amb veu però sense vot.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels associats presents i representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts i la dissolució de l’associació, serà necessari el vot de dos terços dels membres presents, havent d’estar constituïda al menys per les dues terceres parts dels seus membres.
 4. Per la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració d’una altra ja existent i la disposició o alienació de béns serà necessària una majoria de dos terços dels socis presents i representats.
 5. L’elecció de la Junta Directiva, si hi ha diverses candidatures, es farà per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents i representats.
 6. Les candidatures que es presentin formalment tindran dret a una còpia de la llista de socis i de les seves direccions de correu electrònic, sempre que es tingui l’autorització expressa de l’associat.
 7. La votació serà secreta si ho demana com a mínim el 10% dels associats presents a la reunió.

 

CAPÍTOL IV.-  DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 14.-  De la seva composició.

 1. La Junta Directiva administra, governa, gestiona i representa a l’associació. Composen aquest òrgan el President/a, el Vicepresident/a primer/a, segon/a i tercer/a, el Secretari/a, el Tresorer/a i un màxim de nou vocals. Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. Els membres de la Junta Directiva han de ser majors d’edat i no incórrer en els motius d’incompatibilitat legals.
 3. Seran escollits per votació per l’Assemblea General. Exerceixen els càrrecs gratuïtament, però amb dret a la bestreta o reemborsament de les despeses degudament justificades.
 4. Els membres observaran la diligència d’un representant lleial d’acord amb les Lleis, Estatuts i Règim Interior, havent de guardar secret de les informacions confidencials que facin referència a l’Associació, fins i tot després de cessar en el càrrec.
 5. Les persones escollides entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec. El nomenament i cessament dels càrrecs s’ha de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant certificat, emès pel Secretari/a sortint amb consentiment del President/a sortint, que ha de incloure també l’acceptació de les persones que passin a ocupar aquests càrrecs.

 

Article 15.-  Nomenament i duració.

 1. Els membres de la Junta Directiva són escollits per l’Assemblea General mitjançant votació i exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys. Es renovaran per meitats, decidides per sorteig entre ells, cada dos anys. Podran ser reescollits amb el límit de dos mandats consecutius.
 2. El cessament de càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot passar quan succeeixi:
 3. Mort o declaració d’absència, cas de persones físiques, o extinció, cas de persones jurídiques.
 4. Incapacitat o inhabilitació.
 5. Renúncia notificada a l’Òrgan de Govern.
 6. Separació acordada per l’Assemblea General.
 7. Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els Estatuts.
 8. Si es produeixen vacants a la Junta Directiva, aquestes s’hauran de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea que tingui lloc. Mentrestant, la pròpia Junta podrà nomenar interinament a un associat per a ocupar el càrrec vacant.

 

Article 16.-  Funcions.

Les funcions de la Junta Directiva són:

 1. Representar, administrar i dirigir l’Associació per a la consecució dels seus fins i objectius. A tal efecte, podrà adoptar els acords, subscriure convenis, contractes i els documents públics i/o privats que siguin necessaris per a la consecució del fi establert i sempre que no sigui necessària l’autorització expressa de l’Assemblea General. Així mateix podrà portar a terme les gestions necessàries per a sol·licitar subvencions o altres ajudes davant organismes públics o altres entitats.
 2. Proposar a l’Assemblea General les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
 3. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’adoptin.
 4. La programació i execució de totes les activitats socials.
 5. Adoptar els acords precisos per comparèixer davant organismes públics i privats. Exercir qualsevol acció legal i interposar els recursos pertinents.
 6. Presentar els comptes anuals a l’Assemblea General per a la seva aprovació i confeccionar els pressupostos de l’any següent.
 7. La gestió econòmica de l’associació, obrint els comptes corrents o d’estalvi que consideri oportunes i disposar dels cabals que hagi en dipòsit. A aquest efecte tindran signatura en els comptes corrents i de qualsevol tipus que s’obrin a entitats financeres el/la President/a i el/la Tresorer/a amb signatura conjunta i mancomunada entre ells; eventualment, la Junta pot acordar que tinguin també signatura altres membres de la Junta sempre mancomunadament amb el/la President/a i/o el/la Tresorer/a.
 8. Contractar als empleats que l’Associació pugui necessitar.
 9. Establir grups de treball i Comissions i en el seu cas autoritzar els actes que aquestes projectin.
 10. Nomenar els Vocals de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada grup o Comissió, a proposta dels mateixos grups.
 11. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst als estatuts i donar compte en la primera reunió a l’Assemblea General.
 12. L’ús de qualsevol facultat que no estigui atribuïda de manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació en els presents estatuts o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17.-  Convocatòries i reunions.

 1. La Junta Directiva serà convocada prèviament de manera telemàtica amb una antelació mínima de 5 dies pel Secretari en nom del President. O en l’anterior reunió de la mateixa.
 2. Es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas serà inferior a dos cops al trimestre.
 3. Es reunirà en sessió extraordinària quan el/la President/a la convoqui amb aquest caràcter o si ho sol·liciten un terç dels membres que la composen.
 4. La Junta podrà reunir-se vàlidament si, estant presents tots els seus membres, accepten unànimement fer-ho i establir l’ordre del dia.

Article 18.-  Règim de la Junta.

 1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. La Junta pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents, és a dir, quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls. No podrà votar el membre de la Junta Directiva que es trobi en una situació de conflicte d’interessos amb l’Associació.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per causes justificades poden excusar-se. L’absència a més de la meitat de les reunions sense justificació podrà donar lloc a que la Junta, en votació secreta i per majoria dels seus membres, acordi l’exclusió del membre incomplidor.
 3. L’assistència del president/a o del secretari/a o bé de les persones que els substitueixen és necessària sempre. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar al llibre d’actes i els ha de signar el/la Secretari/a i el/la president/a. A l’iniciar-se cada reunió, es llegirà l’acta de la sessió anterior per a que s’aprovi o es rectifiqui si és procedent.
 4. La Junta Directiva pot atorgar poders especials a algun o alguns dels associats, si compte per fer-ho amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 5. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL V.-  LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA.

Article 19.-  Funcions.

Són pròpies de la Presidència de la Junta i de la Vicepresidència les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment a l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari/a de l’Associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. Celebrar reunions de la Junta Directiva mitjançant videoconferència, garantint la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
 8. Proposar l’adopció d’acords de la Junta sense reunió, mitjançant l’emissió del vot per via telemàtica o per qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, així com l’autenticitat i recepció del vot.

El/La president/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vicepresident/a primer, Vicepresident/a segon i Vicepresident/a tercer o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

CAPÍTOL VI.-  DE LA TRESORERIA I LA SECRETARIA.

Article 20.-  De la tresoreria.

El/La tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos econòmics de l’Associació, així com dels llibres de comptabilitat exigits legalment a l’Associació, com també elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes que sotmet a la consideració de la Junta per a la seva presentació a l’Assemblea General. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi, dels que podrà disposar d’acord a allò que disposa l’article 16-7 d’aquests Estatuts.

Article 21.-  De la secretaria.

El/La Secretari/a ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que hagin de lliurar-se i també portar el Llibre Registre de socis.

En les actes s’inclourà lloc i data de la reunió, l’ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que hagin demanat tenir constància i els acords adoptats, indicant el resultat de les votacions i de les majories que s’han adoptat, així com els vots en contra.

En cas de malaltia o absència, el/la Secretari/a serà substituït pel membre més jove de la Junta Directiva.

CAPÍTOL VII.-  LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.

Article 22.-  Comissions.

Podran constituir-se Comissions temàtiques i/o de treball.

Els membres de l’Associació que vulguin formar qualsevol Comissió o grup de treball, hauran de sol·licitar-ho a la Junta Directiva detallant les activitats que proposen desenvolupar. Un cop constituïts, hauran de reportar mensualment a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que s’encarreguen un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII.-  DEL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 23.- Patrimoni.

El patrimoni i pressupost de l’Associació estaran formats per:

 1. Les quotes i derrames dels seus membres.
 2. Els ingressos que obtingui pel cobrament dels seus drets com Institució Mediadora, per les activitats econòmiques accessòries o subordinades a les seves finalitats i docents que imparteixi.
 3. Les aportacions, subvencions, donatius i llegats rebuts.
 4. Els béns mobles i immobles.

Les quotes d’ingrés a l’Associació, així com les quotes anuals i, en el seu cas, derrames, seran fixades per l’Assemblea.

Article 24.-  Comptabilitat.

L’Associació realitzarà una comptabilitat ordenada i diligent que s’adequarà a la seva activitat i la reflecteixi  fidelment.

Les anotacions comptables s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin d’aplicació.

Article 25.- De la disposició de fons.

La Junta Directiva queda apoderada àmpliament per a operar amb els cabals de l’Associació, conforme a les seves competències i de conformitat  amb el que  disposa  l’article  16-7   d’aquests    Estatuts.

Article 26. Liquidació de comptes.

La Junta Directiva presentarà liquidació de comptes de l’any anterior per a la seva aprovació per l’Assemblea.

CAPÍTOL IX.-  RÈGIM JURÍDIC.

Article 27.-  Règim jurídic, en general.

La present Associació es regirà pels presents Estatuts de conformitat amb el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques (Llei Catalana 4/2008, de 24 d’abril); i, en el que sigui adient, per la Llei Orgànica espanyola 1/2002 del Dret d’Associació. I en especial a la Llei catalana 15/2009, de 22 de juliol de mediació en l’àmbit del dret privat i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre que la desenvolupa; i la Llei espanyola 5/2012, de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i mercantils, així com el Reglament i legislació que la desenvolupi, que regularan les seves activitats i funcionament. Es tindrà també en compte allò disposat en el Títol X de la Llei Concursal, reformada per la Llei 14/2013.

Article 28.- . Aplicació i interpretació dels presents Estatuts.

Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquests Estatuts serà resolta per la Junta Directiva.

Article 29.-  Modificació dels presents Estatuts.

Els presents Estatuts només podran ser modificats per l’Assemblea General mitjançant el vot de dos terços dels membres presents, havent d’estar constituïda al menys per les dues terceres parts dels seus membres.

Article 30.-  Resolució de discòrdies o desacords.

Qualsevol discòrdia, conflicte o diferència que pugui sorgir entre els associats, l’Associació, la seva Junta Directiva i qualsevol càrrec o òrgan, tant entre els seus respectius membres, com de qualsevol d’ells respecte dels altres, serà resolta, amb renúncia a la jurisdicció ordinària, mitjançant:

 1. En primer lloc per Mediació que es desenvoluparà en el termini màxim d’un mes.
 2. De no arribar-se a un acord, mitjançant arbitratge d’Equitat i per un àrbitre únic, i a l’efecte se sotmeten al Tribunal Arbitral de Barcelona.

 

CAPÍTOL X.-  RÈGIM DISCIPLINARI

Article 31.- Sancions. Reglament de Règim interior.

 

L’òrgan de govern podrà sancionar les infraccions comeses pels associats.

Aquestes infraccions es podran qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents podran anar des d’una amonestació fins l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el Reglament intern.

CAPÍTOL XI.-  DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA INSTITUCIÓ

Article 32.-  Dissolució.

L’Associació es dissoldrà per:

 1. Acord de dos terços d’associats en Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte.
 2. Per les causes determinades a l’article 324 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
 3. Per sentència judicial.

 

Article 33.-  Liquidació.

 1. Acordada o decretada la dissolució, la Junta Directiva efectuarà la liquidació alienant els béns socials, pagant els deutes, cobrant els crèdits i fixant l’haver líquid resultant, si hi hagués.
 2. Els membres de l’Associació queden exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 3. L’haver resultant, un cop efectuada la liquidació, es donarà a una entitat de caràcter benèfic o de caràcter similar segons els objectius de l’Associació dissolta.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Els presents Estatuts es redacten en català i castellà, essent qualsevol d’ells igualment vàlid.

 

NORMATIVA SUPLETÒRIA.

En tot allò no previst en els presents Estatuts serà d’aplicació allò regulat al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, o aquella norma que el substitueixi. Es tindran també en compte les disposicions legals citades a l’article 27 d’aquests Estatuts.

 

Amb la conformitat i aprovació de tots els associats es firmen els presents Estatuts per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat de Barcelona a tretze de febrer de dos mil divuit.

DESCARREGAR ELS ESTATUTS EN PDF